top of page

Enstriksyon yo

 

Enpòtan: Ranpli fòm sa a pou moun k ap fè tès la. Si yon paran/gadyen ap anrejistre yon timoun pou fè tès la, tanpri itilize enfòmasyon timoun nan (non ak dat nesans).

Pou paran/gadyen k ap enskri plizyè timoun, yo dwe pwograme chak timoun endividyèlman sou non pa yo.

 
bottom of page